REGULAMIN  DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA  ZWYKŁEGO
POLSKA UNIA HODOWLANA


Postanowienia ogólne

§ 1
1.   Stowarzyszenie nosi nazwę: POLSKA UNIA HODOWLANA i zwane jest dalej    „Stowarzyszeniem”.
2. POLSKA UNIA HODOWLANA jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. POLSKA UNIA HODOWLANA opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, jednak w przypadku czynności wymagających dużego nakładu pracy, środków finansowych, oraz fachowej wiedzy Stowarzyszenie ma prawo zlecać ich wykonanie osobom trzecim, korzystać z firm usługowych, lub zatrudniać pracowników.
4. POLSKA UNIA HODOWLANA ma prawo należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji kynologicznych i fenologicznych, współpracować z organami władzy, organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowo-badawczymi.
5. POLSKA UNIA HODOWLANA może posiadać własny organ prasowy, serwis internetowy, oraz ma prawo używać pieczęci i oznak organizacyjnych.
6. POLSKA UNIA HODOWLANA we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
7. POLSKA UNIA HODOWLANA jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
8. Stowarzyszenie POLSKA UNIA HODOWLANA jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 2
Podstawą działania stowarzyszenia POLSKA UNIA HODOWLANA są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3
Siedzibą stowarzyszenia POLSKA UNIA HODOWLANA jest miasto Łódź, zaś teren działania obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
II. Cele i sposoby działania

§ 4
Cele działania Stowarzyszenia:
- działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt,
- rozwijanie świadomości dotyczącej praw zwierząt,
- popularyzacja wiedzy o zwierzętach rasowych,
- zrzeszanie i promocja hodowców zwierząt rasowych,
- pomoc w organizacji hodowli zwierząt dla osiągnięcia najwyższego poziomu pod względem rasowym, estetycznym, oraz zdrowotnym - tak aby spełniały europejskie i światowe standardy,

- przeciwstawianie się nieprzemyślanemu rozmnażaniu, a co za tym idzie zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych,

- prowadzenie działań w zakresie dokarmiania, znakowania, oraz adopcji psów i kotów.

§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- działalność informacyjną polegającą na wydawaniu własnych czasopism, broszur, kalendarzy, oraz prowadzeniu serwisu internetowego,

- czuwanie nad przestrzeganiem przez zrzeszonych hodowców zasad etyki w zakresie chowu i hodowli zwierząt rasowych,

- prowadzenie dokumentacji hodowlanej zwierząt pochodzących z zarejestrowanych w Stowarzyszeniu hodowli, tj. wydawanie metryk, rodowodów oraz innych dokumentów hodowlanych na podstawie oświadczeń hodowców oraz wiarygodnych dokumentów przodków,

- prowadzenie rejestru oraz wizytacje zarejestrowanych w Stowarzyszeniu hodowli zwierząt rasowych,

- współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
- inne działania realizujące postawione cele.

III. Członkostwo

§ 6
1. Członkiem POLSKIEJ UNII HODOWLANEJ może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
2. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Przedstawiciel.
3. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji
o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze zostaje nabyte po dwudziestu czterech miesiącach nieprzerwanej przynależności do Stowarzyszenia i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu obowiązującego na dzień jego nabycia - nie dotyczy Członków Założycieli, którzy czynne i bierne prawo wyborcze posiadają dla normalnego funkcjonowania Stowarzyszenia od momentu jego zawiązania.
5.   Członkostwo w stowarzyszeniu POLSKA UNIA HODOWLANA ustaje na skutek:
- dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przedstawiciela,
- zakończeniem okresu, na który zostało ono zawarte,
- nie realizowania celów lub działanie na niekorzyść Stowarzyszenia,
- nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień Regulaminu,
- podaniu nieprawdziwych danych w złożonej dokumentacji hodowlanej oraz w przedstawionych oświadczeniach,

- utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw publicznych lub      śmierci,

- rozwiązania Stowarzyszenia.

6.   Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
- przestrzeganie Regulaminu POLSKIEJ UNII HODOWLANEJ,
- popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,
- uczestnictwo w zebraniach członków Stowarzyszenia.

7.   Decyzję w przedmiocie wykluczenia członka podejmuje Przedstawiciel - na jego decyzję
      przysługuje zażalenie do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia  
      decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 7
Władzami stowarzyszenia POLSKA UNIA HODOWLANA jest Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia, oraz Przedstawiciel - wybrany na Zebraniu Założycielskim.

§ 8
1. Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.
2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:
a) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
b) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
c) wybór i odwołanie, kontrola działań Przedstawiciela Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 9
Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia, wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia, uchwały Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę przybyłych na zebranie członków Stowarzyszenia. Przy równo rozkładających się głosach za i przeciw, decyduje głos Przedstawiciela.

§ 10
Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 11
Do kompetencji Przedstawiciela należy:
1. przyjmowanie, zawieszanie, wykluczanie z członkostwa w Stowarzyszeniu,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. zwoływanie Zgromadzenia Członków oraz wykonywanie podjętych uchwał,
4. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 12
Środki na działalność regulaminową POLSKIEJ UNII HODOWLANEJ pochodzą z:
- składek członkowskich - uzależnionych od ilości zarejestrowanych zwierząt,

- dotacji, subwencji, zapisów, darowizn, spadków, zbiórek publicznych.
Celem działalności stowarzyszenia POLSKA UNIA HODOWLANA nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych, tzn., że nie można podzielić pomiędzy nich zgromadzonego majątku.
§ 13
1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.
2. Podejmowanie przez Przedstawiciela czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

c) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

d) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

VI. Postanowienia końcowe

§ 14
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 9.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu POLSKIEJ UNII HODOWLANEJ Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.